Search
Close this search box.

Pranešėjų apsauga

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) skatindamas pranešti apie neetišką elgesį, teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, priėmė Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre teikimo tvarkos aprašą ir įdiegė vidinį kanalą, kuriuo sudaro galimybę efektyviai, saugiai ir paprastai pranešti apie tokių situacijų susidarymą.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) asmenys pranešimą apie pažeidimus Centrui gali teikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

 • pavojaus aplinkai;

 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

 • neteisėtos veiklos finansavimo;

 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

 • neteisėtu būdu įgyto turto;

 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

 • kitų pažeidimų.

Pranešimą apie pažeidimus turi teisę pateikti asmuo, kurį su Centru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimą apie pažeidimus asmuo gali pateikti:

Centre:

 • tiesiogiai atvykus pas Kompetentingą subjektą adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių raj.;

 • atsiųsti pranešimą apie pažeidimą Centro elektroninio pašto adresu pranesejas.spc@gmail.com;

 • atsiųsti pranešimą apie pažeidimą paštu adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių raj.; LT-81156. SVARBU. Siunčiant pranešimą apie pažeidimą paštu, po Centro pavadinimo turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;

 • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt;

 • viešai.

Pranešimo apie pažeidimus forma – čia.

Centre paskirtas Kompetentingas subjektas – specialistas, kuris teikia konsultacijas pranešėjų apsaugos klausimais, priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima sprendimą.

Siekdama paskatinti asmenis pranešti apie pažeidimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;

 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą.

Svarbu. Asmuo pranešėjo statusą įgauna tik tuomet, kai pranešimas apie pažeidimą pateikiamas pagal Nutarimu nustatytą formą arba laisvos formos pranešimu pateikiant konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, adresas korespondencijai) nurodant, kad pranešimas teikiamas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir kai pranešėjo statusą patvirtina Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Centras asmeniui, pateikusiam pranešimą apie pažeidimą, užtikrina konfidencialumą.

Konfidencialumo forma –  čia

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Skip to content