Search
Close this search box.

Korupcijos prevencija

Pareigybės į kurias pretenduojat, renkama informacija apie asmenį:

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis:

  • Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui;
  • Finansų vadovas.

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veiklos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Apie Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų faktus prašome pranešti pasirinktinai:

  • Telefonu: +370 615 65767
  • El. p.: praneskapiekorupcija@gmail.com
  • Atvykstant į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių raj.
  • Raštu adresu: Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia:
· šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo ar administracinio nusižengimo padarymu;
· skleisti tikrovės neatitinkančią informaciją dėl darbuotojo galimo darbo pareigų pažeidimo padarymo.
Už tokius veiksmus baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Andrius Gagys

Mokymai temomis:
Korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, viešieji pirkimai ir kt.
Siekdami Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre kurti korupcijai atsparią aplinką, ugdyti pilietinį sąmoningumą, formuoti skaidrumo nuostatas, kviečiame savarankiškai apsilankyti Specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtoje Antikorupcinio švietimo e.mokymo platformoje ir individualiai įgyti žinių, didinti savo antikorupcinį sąmoningumą.
STT e.mokymų platforma yra nemokama ir pasiekiama šiuo adresu: https://emokymai.stt.lt/
Atlikus testus, mokymų dalyviams išduodami sertifikatai, kurie gali būti prilyginami kvalifikacijos kėlimui.

Skip to content