Search
Close this search box.

Paslaugos

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

Informavimas

Informavimas tai reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Paslaugą gali gauti: socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; vaikai su negalia ir jų šeimos,
likę be tėvų globos vaikai; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos; vaikus globojančios šeimos; mažiau galimybių turintis jaunimas; krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai; kiti asmenys ir šeimos.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis adresu J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų m. sen., Šiaulių r. į socialinio darbo vadybininkę Sigitą Jokubaitienę mob. +370 615 10512, el. p. sigita.jokubaitiene@spcpaslaugos.lt ir į socialinio darbo organizatorę Liną Šiukšterienę tel. +370 41 59 66 84, mob. +370 682 27205 el. p. lina.siuksteriene@spcpaslaugos.lt

Konsultavimas

Konsultavimas tai pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.

Paslaugą gali gauti: socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; vaikai su negalia ir jų šeimos; likę be tėvų globos vaikai; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos; vaikus globojančios šeimos; krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai; mažiau galimybių turintis jaunimas; kiti asmenys ir šeimos.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų m. sen., Šiaulių r. į socialinio darbo vadybininkę Sigitą Jokubaitienę mob. +370 615 10512, el. p. sigita.jokubaitiene@spcpaslaugos.lt ir į socialinio darbo organizatorę Liną Šiukšterienę tel. +370 41 59 66 84, mob. +370 682 27205 el. p. lina.siuksteriene@spcpaslaugos.lt

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas tai pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Paslaugą gali gauti: socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; vaikai su negalia ir jų šeimos; likę be tėvų globos vaikai; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos; vaikus globojančios šeimos; krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai; mažiau galimybių turintis jaunimas; kiti asmenys ir šeimos.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų m. sen., Šiaulių r. į socialinio darbo vadybininkę Sigitą Jokubaitienę mob. +370 615 10512, el. p. sigita.jokubaitiene@spcpaslaugos.lt ir į socialinio darbo organizatorę Liną Šiukšterienę tel. +370 41 59 66 84, mob. +370 682 27205 el. p. lina.siuksteriene@spcpaslaugos.lt

Pagalba į namus

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tikslas – padėti asmeniui (šeimai), kuriam (-iai) nustatytas pagalbos į namus paslaugų poreikis, skatinant asmens (šeimos) integraciją į visuomenę bei savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, gerinant gyvenimo kokybę, palaikant ir ugdant paslaugas gaunančių asmenų socialinius įgūdžius.

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos Šiaulių rajono gyventojams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą ar (ir) faktiškai gyvenantiems Šiaulių rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas pagalbos į namus paslaugų poreikis:
1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
2. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
3. socialinę riziką patiriančios šeimos;
4. vaikai su negalia ir jų šeimos;
5. kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys);

Norint gauti šią paslaugą asmuo (šeimos vienas iš suaugusių narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir seniūnijos specialistą socialiniam darbui.

Informacija apie mokėjimą už paslaugas:
Šalims pasirašius sutartį, už suteiktas pagalbos į namus paslaugas, asmuo moka nustatytą mokestį nuo gaunamų pajamų. Mokėjimo už Paslaugas dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Jei asmuo socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, moka proporcingai teiktų paslaugų valandų skaičiui. Finansininkas už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio 7 dienos išrašo kvitą. Paslaugų gavėjas, kvite nurodytą pinigų sumą, apmoka iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į socialinio darbo organizatorę Liną Šiukšterienę adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai Šiaulių r. tel. +370 41 59 66 84, mob. +370 682 27205 el. p. lina.siuksteriene@spcpaslaugos.lt

Socialinė priežiūra šeimoms

Socialinė paslauga šeimai teikiama socialinę riziką patiriančios šeimoms ir jų vaikams, vaikams su negalia ar raidos sutrikimais auginančioms šeimoms ir jų vaikams, asmenims su negalia šeimoms ir jų vaikams.
Socialinės paslaugos šeimai veiklos tikslas – šeimas įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Funkcijos:

 • Vykdyti atvejo vadybą ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (vertinti šeimos poreikius pagalbai, sudaryti pagalbos šeimai planą, stebėti pagalbos plano įgyvendinimą, organizuoti pagalbos plano peržiūras, siūlyti sprendimus, šeimos problemoms spręsti, ieškoti pagalbos šaltinių šeimai).
 • Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir šiose šeimose augantiems vaikams.
 • Teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas šeimoms ir vaikams.

Socialinę paslaugą šeimai teikia:

 • Socialinio darbo vadybininkas, kuris koordinuoja veiklą.
 • Atvejo vadybininkai, kurie yra atsakingi už socialinių paslaugų šeimai ir vaikui koordinavimą, pagalbos plano šeimai sudarymą.
 • Socialiniai darbuotojai, kurie dirba tiesioginį socialinį darbą su šeimomis ir vaikas, teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas šeimos namuose.
 • Individualios priežiūros darbuotojai darbui su šeimomis stiprina šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties

Socialinė paslauga šeimai yra nemokama.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų m. sen., Šiaulių r., į socialinio darbo vadybininkę Sigitą Jokubaitienę mob. +370 615 10512, el. p. sigita.jokubaitiene@spcpaslaugos.lt

Transporto organizavimas

Transporto paslaugų teikimo paskirtis – teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto paslaugas turi teisę gauti LR piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje

Transporto organizavimo paslauga teikiama:

 • vykti į/iš gydymo, reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigų; įstaigų;
 • vykti į stacionarias socialinės globos, slaugos ir gydymosi įstaigas;
 • į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo nustatymo tikslu;
 • į ortopedijos ar kt., neįgaliųjų aprūpinimo specialiosios pagalbos priemonėmis, įstaigas;
 • kitais svarbiais nenumatytais atvejais.

Transporto paslaugas pageidaujantis gauti asmuo, lydinčiu asmeniu privalo pasirūpinti pats, jei jam reikalinga (vienas lydintis asmuo).
Paslaugos gavėjas (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas/rūpintojas, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą bei lydintį asmenį. Pasikeitus aplinkybėms, paslaugos gavėjas (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas/rūpintojas apie tai iš anksto turi informuoti socialinio darbo organizatorių.

Prašymai transporto paslaugoms gauti priimami adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į socialinio darbo organizatorę Liną Šiukšterienę adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai Šiaulių r. tel. +370 41 59 66 84, mob. +370 682 27205 el. p. lina.siuksteriene@spcpaslaugos.lt

Asmeninio asistento pagalba

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius, suteikti jam individualią pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys su negalia, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra apriboti (negali savarankiškai orientuotis, nuvykti iš taško A į tašką B ir (ar) tvarkyti asmeninio ir (ar) socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į socialinę darbuotoją Jolantą Vaicekavičienę adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r., mob. +370 603 36815, el. p. jolanta.vaicekaviciene@spcpaslaugos.lt

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

TPP išduodamos LR piliečiams, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Šiaulių rajone ir turintiems judėjimo negalią. Priemonės išduodamos pagal panaudos sutartį.

Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai:

 • išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027a (galioja 12 mėn.);
 • Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
 • Neįgaliojo pažymėjimas arba senatvės pensinį amžių patvirtinantis dokumentas;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

Išrašas nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:

 • lovos staliukus;
 • čiužinius nuo pragulų;
 • rankomis ir automatiškai reguliuojamas lovas;
 • naktipuodžio kėdutes.

Išrašas nereikalingas pensinio amžiaus asmenims, norintiems įsigyti vaikščiojimo lazdelę, antgalius, užmautes (jeigu ramentus yra įsigiję iš Centro).

Asmenims norintiems įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia arba paliatyvi slauga.
Už automatiškai reguliuojamą lovą turi sumokėti:

 • 100 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
 • 50 eurų įmoką už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Grąžinus rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinama asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

 • 40 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
 • 20 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą naktipuodžio kėdutę turi susimokėti:

 • 20 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę.

Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą vaikštynę su staliuku turi susimokėti:

 • 20 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;
 • 10 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku.

Negrąžinamai išduodamos šios priemonės:

 • universalių vežimėlių padangos;
 • vaikščiojimo lazdelės;
 • ramentų, lazdelių antgaliai, užmautės;
 • čiužiniai, pasėstai;
 • naktipuodžio kėdutės;
 • tualeto paaukštinimai;
 • kojinių apsimovimo priemonės.

Naktipuodžio kėdutės (be ar su ratukais) skiriamos asmenims gyvenantiems be patogumų.

Visos kitos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu: Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į socialinio darbo organizatorę Liną Šiukšterienę adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai Šiaulių r. tel. +370 41 59 66 84, mob. +370 682 27205 el. p. lina.siuksteriene@spcpaslaugos.lt

Socialinė integracija, grįžusių iš sulaikymo ar bausmės atlikimo vietų

Teikiamos paslaugos:
1. Informavimas
2. Konsultavimas
3. Tarpininkavimas ir atstovavimas
4. Pagalba susitvarkant dokumentus socialinei pašalpai gauti
5. Pagalba užsiregistruojant užimtumo tarnyboje
6. Pagalba užsiregistruojant sveikatos priežiūros įstaigose

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Jolantą Vaicekavičienę adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r., mob. +370 603 36815, el. p. jolanta.vaicekaviciene@spcpaslaugos.lt

Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos

Teikiama nemokama pagalba:
· Konsultavimas
· Informavimas
· Psichologo konsultacijos
· Teisinė pagalba
· Laikinas apgyvendinimas
· Socialinės paslaugos

Akredituota pagalba teikiama nukentėjusiam asmeniui suprantama kalba nukentėjusio asmens ir Pagalbos tarnybos susitarimu pasirinktais būdais (kontaktiniu ar nuotoliniu).
Atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius gauti vertimo žodžiu, raštu, gestų kalba paslaugas.

Siekiant, jog visuomenė kuo plačiau sužinotų apie pagalbos galimybes nukentėjusiems asmenims, yra parengta įvairi informacija, su kuria galima susipažinti Ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėse:
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims;
Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lrv.lt).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis Į Pagalbos tarnybos specialistę Danutę Brazienę mob. +370 612 39969, el. p. danute.braziene@spcpaslaugos.lt ir (ar) Pagalbos tarnybos koordinatorę Sigitą Jokubaitienę mob. +370 615 10512, el. p. sigita.jokubaitiene@spcpaslaugos.lt adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

Integrali pagalba

Integrali pagalba – dienos socialinė globa ir slauga.
Socialinės paslaugos gavėjai: vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Šiaulių rajono savivaldybėje.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos teikiamos mobilios komandos principu. Komandą sudaro: socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas-masažistas).

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų sudėtis:
· Informavimas ir konsultavimas;
· Tarpininkavimas ir atstovavimas;
· Maitinimo organizavimas;
· Asmens higienos paslaugų organizavimas;
· Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
· Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
· Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
· Kineziterapeuto–masažisto paslaugos.

Norint gauti šią paslaugą asmuo (šeimos vienas iš suaugusiųjų narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių (pagal aptarnaujamą seniūniją).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į socialinę darbuotoją Jolantą Vaicekavičienę adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r., mob. +370 603 36815, el. p. jolanta.vaicekaviciene@spcpaslaugos.lt

Bendruomeniniai šeimos namai

Kompleksinės paslaugos – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro bendruomeninių šeimos namų planuojamos teikti paslaugos:
· Individualios psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos.
· Grupinės psichologo konsultacijos.
· Savitarpio grupės.
· Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas.
· Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas.
· Šeimos mediacija.
· Šeimos konsultavimas šeimos namuose gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą arba specialiuosius poreikius.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro bendruomeninius šeimos namus, kuri organizuoja, o prireikus ir teikia asmeniui (šeimai) kompleksines paslaugas šeimai kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į bendruomeninių šeimos namų koordinatorę Jurgitą Sauliak adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių raj. Tel. +370 605 21998 el.p. siauliuraj.bsn@spcpaslaugos.lt

Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.
Šiaulių rajono socialinių paslaugų centras teikia šias prevencines socialines paslaugas:
* potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
* kompleksinės paslaugos šeimai.
Prevencinės socialinės paslaugos Centre teikiamos:
* asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo prašymu;
*socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva, kai:
* gauta informacija ar nustatoma, kad asmuo (šeima) patiria sunkumų, negeba savarankiškai spręsti iškilusių problemų;
* bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis ir įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis gauta informacija, kad asmenys (šeimos) patiria įvairių sunkumų ir jiems reikia pagalbos;
* gauta informacija iš specialistų, dirbančių su jaunimu, kad jaunam žmogui kyla problemų ir reikia pagalbos įveikti sunkumus;
* gauta informacija iš švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojų, kurie turi duomenų apie prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą;
* pagal bendruomenės nario ar kito suinteresuoto fizinio asmens ar institucijos (organizacijos), Savivaldybės administracijos padalinio kreipimąsi dėl galimo prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) poreikio.
Prevencinės paslaugos yra nemokamos.
Dėl prevencinių socialinių paslaugų galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių:

 • Virgenija Laucevičienė, +370 612 40938, virgenija.lauceviciene@spcpaslaugos.lt
 • Dovilė Šarauskienė, +370 666 43822, dovile.sarauskiene@spcpaslaugos.lt
 • Rima Spudienė, +370 611 25742, rima.spudiene@spcpaslaugos.lt
 • Gustė Tamulytė, +370 652 58087, guste.tamulyte@spcpaslaugos.lt
 • Jurgita Strumskienė, +370 620 55687, jurgita.strumskiene@spcpaslaugos.lt

Kompleksinių paslaugų šeimai informaciją teikia
bendruomeninių šeimos namų koordinatorė Jurgita Sauliak, tel. +370 605 21998, el. p. siauliuraj.bsn@spcpaslaugos.lt

Skip to content