Search
Close this search box.

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Mes didinam Šiaulių rajono bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti.

Apie mus

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras – biudžetinė įstaiga. Centras įsteigtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 24 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro įsteigimo“ ir savo veiklą pradėjo 2002 m. balandžio 1 d. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Centras vadovaujasi Centro nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“

Bendradarbiavimas

Esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.

Pagarba žmogui

Mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Atsakingumas

Mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo centru ir jo veikla. 

Mūsų misija

Teikti kokybiškas į asmenį orientuotas socialines paslaugas, kurios mažintų Šiaulių rajono gyventojų socialinę atskirtį ir įgalintų juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Centro uždaviniai

Teikti informaciją ir konsultuoti Savivaldybės gyventojus Centre teikiamų socialinių paslaugų klausimais;

Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;

Rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje;

Plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į Centro finansines galimybes, materialinę bazę ir gyventojų poreikius.

Mūsų vizija

Būti modernia, nuolat besimokančia organizacija, taikančia naujoves ir holistinį požiūrį į asmenį, teikiant aukštos kokybės socialines paslaugas Šiaulių rajono gyventojams.

Vertybės

Mes vienijame socialinio darbo srities ir sveikatos priežiūros specialistus bei socialinius partnerius.

Mūsų visų bendras tikslas – pagalba žmogui!

 • Profesionalumas

  Dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

 • Bendradarbiavimas

  Esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.

 • Atsakingumas

  Mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo centru ir jo veikla.

 • Pagarba žmogui

  Mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

 • Inovatyvumas

  Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendint.

Susisiekite su mumis

Klauskite, siūlykite, patarkite...

Skip to content